ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
More>> 
 
เตรียมพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสาระข่าวสารครบถ้วน
 
More>> 
 
 
 
?????????????????????????????????????????
??”???????????
??”???
???????????????????
???????????????
????????????????????
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Site Counter
เริ่มต้นนับ 13/10/2554

 

 
   
 

     จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อ กับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย สาขาวิชานิติศาสตร์เป็นสาขาวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ แนวโน้มการเลือกเข้าทำการศึกษาจึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี                                                          
    
 ในปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 52 (1/2553)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2553                                                                                                                                               
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายตอบสนองความต้องการของสังคม
และพัฒนาระบบการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยที่บูรณาการเชื่อมโยงร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     
 
    Copyright@2011. http://law.psru.ac.th. All right reserved.