ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
More>> 
 
เตรียมพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสาระข่าวสารครบถ้วน
 
More>> 
 
 
 
?????????????????????????????????????????
??”???????????
??”???
???????????????????
???????????????
????????????????????
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Site Counter
เริ่มต้นนับ 13/10/2554

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
จำนวนหน่วยกิต 138 หน่วยกิต

   
 
รายวิชา
นก./เกรด/แต้ม
   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 
   

GETH1115           ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                       3(3-0-6)
GEEN1125           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                   3(3-0-6)
GEEN1135           ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้                                    3(3-0-6)
GEEN1185           ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                             3(3-0-6)

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

GEPY1225           ความจริงของชีวิต                                                 3(3-0-6)
GEMU1255          ดนตรีนิยม                                                             3(3-0-6)

  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

GELW1355          กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต                                3(3-0-6)

  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

GEES1425           ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                   3(3-0-6)
GECO1475          เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                    3(3-0-6)

  • กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

GEPE1525           กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                     1(0-2-2)
GEHL1555           สุขภาพเพื่อชีวิต                                                           2(1-2-3)

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
      (1) วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
           1.1  เอกบังคับ 96 หน่วยกิต
LAW131      หลักกฎหมายเอกชน                                        3(3-0-6)  
LAW132     กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา                       3(3-0-6)  
LAW133     กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                                3(3-0-6)  
LAW151      หลักกฎหมายมหาชน                                                    2(2-0-4)
LAW152      กฎหมายอาญา 1                                            3(3-0-6)  
LAW235       กฎหมายลักษณะหนี้                                                     3(3-0-6)  
LAW236      กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้           3(3-0-6)
LAW237                เอกเทศสัญญา 1                                                                 3(3-0-6)
LAW238                เอกเทศสัญญา 2                                                                 3(3-0-6)
LAW239                กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด                3(3-0-6)
LAW252                กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี                         3(3-0-6)
LAW255                กฎหมายอาญา 2                                                                  3(3-0-6)
LAW256                กฎหมายอาญา 3                                                 3(3-0-6)
LAW257            กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                           3(3-0-6)
LAW258                กฎหมายปกครอง                                                                3(3-0-6)
LAW331                กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                          3(3-0-6)
LAW332                กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ                  2(2-0-4)
LAW333            กฎหมายประกันภัย                                               2(2-0-4)
LAW334            กฎหมายครอบครัว                                               3(3-0-6)
LAW335            กฎหมายมรดก                                                     3(3-0-6)
LAW336                กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ                     3(3-0-6)
LAW355                กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                             3(3-0-6)
LAW357                กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                             3(3-0-6)
LAW358                กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1                           3(3-0-6)
LAW359            กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                          3(3-0-6)
LAW361                กฎหมายระหว่างประเทศ                                        3(3-0-6)
LAW421            นิติปรัชญา                                                          2(2-0-4)
LAW431                กฎหมายภาษีอากร                                               3(3-0-6)
LAW445                การว่าความและศาลจำลอง                                    3(2-2-5)
LAW446            หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                         2(2-2-4)
LAW447                สัมมนาทางนิติศาสตร์                                            1(0-2-2)
LAW449            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์                      5(450)
LAW451            กฎหมายลักษณะพยาน                                         3(3-0-6)
LAW452            ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม                   2(2-0-4)

           1.2  เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
LAW113                กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม                        3(3-0-6)
LAW234                กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                  3(3-0-6)
LAW253                กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย                          3(3-0-6)
LAW259                กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น                         3(3-0-6)
LAW311                ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                                     3(3-0-6)
LAW337                กฎหมายสิ่งแวดล้อม                                                             3(3-0-6)
LAW343                กฎหมายทหาร                                                                     3(3-0-6)
LAW344                กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
LAW345            กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ                  3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศ
LAW346            นิติวิทยาศาสตร์                                                    3(2-2-5)
LAW347            วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์                                             3(2-2-5)
LAW348            กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับอินเตอร์เน็ต             3(3-0-6)
LAW444            ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                             3(3-0-6)
LAW454            อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                   3(3-0-6)
LAW455            การสืบสวนและการฟ้องคดีอาญา                             3(2-2-5)
LAW456            สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา         3(3-0-6)
LAW457            กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็ก              3(3-0-6)
และเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
LAW458            กฎหมายรัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง           3(3-0-6)
LAW459            กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                                 3(3-0-6)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
LAW311                ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                                                 3(3-0-6)
LAW377                กฎหมายสิ่งแวดล้อม                                                           3(3-0-6)

   
   
   
     
 
    Copyright@2011. http://law.psru.ac.th. All right reserved.