ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
More>> 
 
เตรียมพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสาระข่าวสารครบถ้วน
 
More>> 
 
 
 
?????????????????????????????????????????
??”???????????
??”???
???????????????????
???????????????
????????????????????
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Site Counter
เริ่มต้นนับ 13/10/2554

 

 
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา

- น.บ. รามคำแหง
- น.ม. ธุรกิจบัณฑิต
- D.P.A.

ชื่อ-สกุล อาจารย์ อุดม หมีเทศ                        
ตำแหน่ง ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา

- น.บ. รามคำแหง
- น.ม. ธุรกิจบัณฑิต

ชื่อ-สกุล อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา
วุฒิการศึกษา

- น.บ. รามคำแหง
- น.ม. รามคำแหง                                           

  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก     ด้านกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
ชื่อ-สกุล อาจารย์นฤมล พุ่มเมือง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา
วุฒิการศึกษา

- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) เชียงใหม่
- น.ม.

  อยู่ระหว่างศึกษาเนติบัณฑิต
ชื่อ-สกุล อาจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์   
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา
วุฒิการศึกษา - น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธุรกิจบัณฑิต   
- น.ม.
  อยู่ระหว่างศึกษาเนติบัณฑิต
ชื่อ-สกุล อาจารย์ธีรวุฒ ทองทับ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา
วุฒิการศึกษา - น.บ. รามคำแหง                                         
- น.ม. ธุรกิจบัณฑิต
  อยู่ระหว่างศึกษาเนติบัณฑิต
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์
ตำแหน่ง รับทุนบุคคลภายนอก
วุฒิการศึกษา

- น.บ. เชียงใหม่
- น.ม. รามคำแหง                                                

  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก    ด้านกฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 

น.บ.  นิติศาสตร์    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย                      สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
D.E.A.     Docteur en droit     
Paris II  France

 

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์

น.บ.           นิติศาสตร์                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.E.A.      Docteur en droit               
Caen University, France

 

อาจารย์ ดร.พีรพันธุ์  พาลุสุข

น.บ.             นิติศาสตร์                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.E.A.        Docteur en droit              
Paris II France

 

อาจารย์อุลิช  ดิษฐปราณิต

น.บ.            นิติศาสตร์                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม.            นิติศาสตร์                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท.         เนติบัณฑิตไทย                  สำนักอบกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
กศ.ม.          บริหารการศึกษา              
มหาวิทยาลัยบูรพา
Ph.D           Education                        
Sardar Patel University

 

อาจารย์สมปอง  เลิศอาภานนท์

น.บ.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ม.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 

อาจารย์ พ.ต.ท.สมเจตน์  พลอยจั่น

น.บ.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ม.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

อาจารย์นุศรา  กลิ่นกระจาย

น.บ.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม.           กฎหมายเอกชน                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล 

น.บ.         นิติศาสตร์                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท.      เนติบัณฑิตไทย                     สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
B.A.         นิติศาสตร์             
University of Cambridge


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  เลื่อนฉวี

น.บ.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.E.A.      Docteur en droit                
Paris II  France


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชนะ  ยี่สารพัด

น.บ.            นิติศาสตร์                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม             กฎหมายอาญา                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ พ.ต.ท.อิสราวุธ  อ่อนน้อม

น.บ.            นิติศาสตร์                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ม.            นิติศาสตร์                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Ph.D           Laws                                  
Australia University


อาจารย์วิชณัฐนีย์  ดิษฐปราณิต

น.บ.            นิติศาสตร์                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม.            นิติศาสตรมหาบัณฑิต     
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
D.P.A.         Doctor of Public              
University Northern of Philippines Administration     


อาจารย์พรพจน์  จุลขันธ์

น.บ.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม.           กฎหมายมหาชน                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


อาจารย์กรวีร์  ภาตะนันท์

น.บ.          นิติศาสตร์                             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.ม.          กฎหมายธุรกิจ                      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


อาจารย์ครรชิตพล  มีผดุง 

น.บ.           นิติศาสตร์                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท.      เนติบัณฑิตไทย                     สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

   

 

     
 
    Copyright@2011. http://law.psru.ac.th. All right reserved.