ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
More>> 
 
เตรียมพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสาระข่าวสารครบถ้วน
 
More>> 
 
 
 
?????????????????????????????????????????
??”???????????
??”???
???????????????????
???????????????
????????????????????
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Site Counter
เริ่มต้นนับ 13/10/2554

 

 
   
 

ปรัชญา  (Philosophy)
คณะนิติศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่บริหารจัดการที่ดี บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสากล       


วิสัยทัศน์  (Vision)                                                                                                                                                           
คณะนิติศาสตร์ พร้อมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดีมีการขยายโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนำบริการวิชาการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและสังคม เชื่อมโยงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยังสากล 


พันธกิจ
(Missions)                                                                                                                                                         
1. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่บริหารจัดการที่ดี                                                             
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน                                                                      
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                               
4. บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์                                                                    
5. พัฒนาระบบการจดสิทธิบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเผยแพร่สู่สากล    


วัตถุประสงค์ (
Objective)                                                                                                                                               
1. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทางการศึกษา และวิจัยควบคู่บริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล   
2. ขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และผู้สนใจ                                     
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
4. บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสังคม เผยแพร่และสู่การนำไปใช้ประโยชน์                                                       
5. พัฒนาระบบการจดสิทธิบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่และนำสู่สากล   

 

 

     
 
    Copyright@2011. http://law.psru.ac.th. All right reserved.