ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
More>> 
 
เตรียมพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสาระข่าวสารครบถ้วน
 
More>> 
 
*
เล่มรับรองมาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
   
*
แผนการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
*
แผนการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาตรี 3 ปี (ภาคบัณฑิต)
*
แผนการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์)
*
การวางแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์
   
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Site Counter
เริ่มต้นนับ 13/10/2554

 

 

แถลงการณ์ของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การร่วมคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

   

     
*
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา  
*
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)  NSTDA
*
ศุนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)  NECTEC
*
ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค.)  MTEC
*
ศูนย์พันธุวิศวะกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไปโอเทค)  BIOTEC
*
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  NRCT
*
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  TRF
*
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.)  OEPP
*
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.)  TISTR
*
มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  TTSF
*
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)  MUA
*
สำนักงานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(สพช.)  NEPO
*
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  TRF
   
 
*
วิชาการดอทคอม
*
Thailandvisitor.com
*
ProInterEd
*
THE THAI BAR
*
Thai International Education  (TIE)
*
INFO Learning
*
International Education Promotions
   
*
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
*
เนติบัณฑิตยสภา
*
สภาทนายความ
*
กฏหมายไทยดอทคอม
*
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
*
กระทรวงยุติธรรม
*
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)
*
Baker & Mckanzie
*
European Court of Human Rights
*
AustLII
*
WIPO
*
WTO
 
     
     
     
 
    Copyright@2011. http://law.psru.ac.th. All right reserved.